Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Rəssamlar 


Axundov İsmayıl Hüseyn oğlu

1907-ci il aprelin 15-də Bakının Maştağa kəndində anadan olmuşdur. O, 1921-ci ildə kənd məktəbini bitirib Bakı Pedaqoji texnikumuna daxil olmuş, 1924-cü ildən isə eyni zamanda rəssamlıq məktəbində oxumuşdur.

İ. Axundov 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbini bitirdikdək sonra Moskva Poliqrafiya İnstitutunun nəşriyyat fakultəsinə daxil olmuşdur. 1932-ci ildə o Bakıya qayıtmış, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatın qrafika bürosuna rəhbərlik etməyə başlamışdır. Bu illər ərzində kitab qrafikası sahəsində işləyərək Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin bir sıra əsərlərinə tərtibat və illüstrasiyalar vermişdir.

İ. Axundov 1937-ci ildən 1940-cı lə qədər Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin direktoru, 1940-cı ildən Nizami adına Ədəbiyyət Muzeyinin direktoru və baş rəssamı olmuşdur.

İ. Axundov teatr-dekorasiya sahəsində özünü istedadlı tərtibatçı rəssamı kimi tanıtmışdır. O, 1937-ci ildən M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Dam teatrında və respublikanın başqa teatrlarında işləmiş, bir sıra tamaşalara tərtibat vermişdir. C. Cabbarlının «Yaşar» (1932 - 1933), M. F. Axundovun «Hacı Qara» (1938), S. Vurğunun «Vaqif» (1938), A. N. Ostrovskinin «Günahsız müqəssirlər» (1943), İ. Axundovun ən yaxşı işlərindəndir.

O, siyasi plakat sahəsində də geniş fəaliyyət göstərmiş, xüsusilə Böyük Vətən müharibəsi illərində «Agit-pəncərə» üçün 100-dən artıq antifaşist plakat çəkmişdir.

İ. Axundov 1952-ci ildən satirik «Kirpi» jurnalında əməkdaşlıq etmişdir.

1960-ci illər İ. Axundovun yaradıcılığı üçün daha məhsuldar olmuşdur. O bu illərdə N. Hikmətin «Şöhrət və ya unudulan adam» (1960), S. Rəhmanın «Əliqulu evlənir» (1961), M. Hüseynin «Alov» (1963), C. Cabbarlının «Oqtay Eloğlu» (1966), M. F. Axundovun «Musyo Jordan və dərviş Məstəli şah» (1969) tamaşalarına geyim eskizləri çəkmiş və səhnə tərtibatı vermişdir.

İ. Axudov Ümumittiaq Kənd Təsərrüfatı Sərkisində Azərbaycan SSR pavilyonunun baş rəssamı olmuşdur. Bir sıra yubiley sərgilərinin bədii tərtibatı da İ. Axundova təpşırılmışdır.

Təsviri incəsənət sahəsindəki xidmətlərinə görə ona Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi (1940), SSRİ Dövlət mükafatı layreatı (1944), Azərbaycan SSR xalq rəssamı kimi (1960) fəxri adlar verilmiş, «Şərəf nişanı» və Qırmızı əmək Bayrağı ordeni ilə (1967) təltif olunmuşdur.

O, bir neçə il Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri və məsul katibi vəzifəsində çalışmış, Bakı şəhər sovetinin, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.

İ. Axundov 1969-cu il sentyabr ayının 13-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi