Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 


Ağazadə Fərhad Məşədi Rəhim oğlu

(1880 - 1931) jurnalist, dilçi.

Fərhad Məşədi Rəhim oğlu Ağazadə 1880-ci il avqustun 19-da Yelizavetpol Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Şuşada şəhər məktəbini qurtardıqdan sonra 1898-ci ildə Qoridə Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasına qəbul olunmuş 1900-cü ildə oranı qurtarmışdır.

F. Ağazadə 1900 – 1905-ci illərdə əvvəlcə Xaçmazda, sonra Gorusda kənd məktəblərində, 1905-ci ildən isə Bakıdakı rus-azərbaycan məktəblərində müəllimlik emişdir.

F. Ağazadə hələ 10-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı və dilinin inkişafı ilə maraqlanmağa başlamış və bu səhədə xeyli iş görmüşdür. O, 1912-ci ildə «Ədəbiyyat məcmuəsi» adlı kitab tərtib edib çapdan buraxdırılmışdır.

F. Ağazadənin ərəb əlifbasının yeni, latın əlifbası ilə əvəz edilməsində böyük xidmətləri olmuşdur.

F. Ağazadə Yeni Türk Əlifbası, Azərbaycan komitəsi, sonralar isə Ümumittifaq Komitəsinin üzıü olmuşdur. Yeni türk əlifba komitəsinin işində F. Ağazadə həm emi təşkilat, həm də yeni əlifbaya aid nəzəri məsələlərin hazırlanmasında çox yaxından iştirak etmişdir. Onun «Ərəb əlifbası türk dilinə niyə yaraşır?», «Yeni türk əlifbalarının unifikasiyası üzrə materiallar». «Azərbaycanda yeni türk əlifbasının inkişafı və həyata keçirilməsi tarixi», «Yeni türk əlifbasının tarixi» kimi əsərləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Bunlardan başqa F. Ağazadənin dilçiliyə aid «Türk-tatar dillərində səslərin nisbi münasibətini bilmək bizə nədən ötrü lazımdır?», «Yazı qaydalarında mümkün ixtisarlar məsələsinə dair» və s. məqalələri vardır.

   

© Musigi Dunyasi