Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 


Qasımov Qubad Abdulla oğlu

(1896—1993) — musiqişünas. Tarix elmlәri namizәdi (1949). Azәrb. әmәkdar mәdәniyyәt xadimi (1968). 1940—1944 illәrdә ADK-da musiqi elmi-tәdqiqat kabinәsinin elmi işçisi, 1944—1945 illәrdә SSRİ EA Azәrb. filialının insәsәnәt sektorunun, 1945 ilin aprelindәn isә Azәrb.

EA-nın İnsәsәnәt İn-tunun elmi katibi işlәmiş, 1955 ildәn Memarlıq vә İnsәsәnәt İn-tunda teatr vә musiqi şöbәsinin müdiri, baş elmi işçi olmuşdur. Çoxsaylı mәqalәlәrin müәllifi, Azәrb.-ın elm vә mәdәniyyәt xadimlәri silsilәsindәn nәşr edilәn «Ü. Hasıbәyov» biblioqrafiyasının (1976, 1985) müәlliflәrindәn biridir.

   

© Musigi Dunyasi