Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Elm xadimləri 


Zamanov Abbas Fəttah oğlu

(1911) – ədəbiyyatşünas, tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, professor olmuşdur.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafında A. Zamanovun xüsusi xidmətləri vardır. O, tərcübəli pedaqoq, görkəmli ədəbiyyatşünas – tənqidçi və tədqiqatçı – alim kimi tanınır.

A. Zamanov 1911-ci ildə Naxçıvanda Maxta kəndində anadan olmuşdur. A. Zamanov 1926-cı ildə Bakı pedaqoji texnikumuna qəbul olunmuş və oranı 1929-cu ildə bitirmişdir. O, 1929-1933-cü illərdə Astraxanbazar, Əli Bayramlı rayonları, Kirovabad və Bakı şəhərlərində Komsomol təşkilatlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 1933-1935-ci illərdə «Gənc işçi» qəzeti məsul redaktorunun müavini olmuşdur. 1935-ci ildə yenidən Naxçıvana komsomol işinə göndərilmiş, iki il orada çalışmışdır.

A. Zamanov 1937 – 1939-cu illərdə «Ədəbiyyat qəzeti»-nin məsul katibi, 1939 – 1941-ci illərdə əvvəlcə M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət filarmoniyasının, sonra isə M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və Balet teatrının direktoru vəzifələrində işləmişdir. O, eyni zamanda. Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji institutunda öz təhsilini davam etdirib filologiya fakultəsini bitirmişdir.

1948 – 1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində dərs demişdir. O, səkkiz ilə yaxın Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda elmi işçi kimi çalışmış, 1968 – 1971-ci illərdə Nizami adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat muzeyinə başçılıq etmişdir. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universiteti sovet ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuşdur.

1930-cu illərdən elmi fəaliyyətə başlayan A. Zamanov bu sahədə səmərəli və əhəmiyyətli işlər görmüşdür. O, Böyük Vətən müharibəsi illərində sovet əsgərlərinin vətənpərvərlik və döyüş əzmini əks etdirən bir sıra maraqla oçerklər yazmışdır. Bu oçerklər həmin illərdə müxtəlif qəzet, jurnal və kitablarda dərc olunmuşdur.

1950-ci illərdən sonra A. Zamanov klassik yazıçılarımızın yaradıcılığının öyrənilməsi və təbliği, əsərlərinin toplanması və nəşri məsələləri ilə ciddi məşğul olmuş, özünü bacarıqlı tədqiqatçı kimi göstərmişdir. S. S. Axundov, Ə. Haqverdiyev, M. Ə. Sabir, C. Məmmədquluzadə, S. Hüseyn, S. M. Qənizadə və başqalarının əsərlərinin toplanıb nəşr olunmasında onun böyük xidmətləri vardır. «Sabir və müasirləri» mövzusu alimin tədqiqatında xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu mövzu üzrə o, 1965-ci ildə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmiş və Azərbaycn SSR EA Elmi Şurasının qərarı ilə ona filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.

A. Zamanov yüzdən çox elmi məqalə, resenziya və monoqrafiyanın müəllifidir. Onun bir sıra məqalələri müxtəlif xarici dillərdə çap olunmuşdur.

A. Zamanov 1941-ci ildən Sov. İEP-nın üzvüdür. O, bir sıra medallarla təltif edilmişdir.

Abbas Zamanov 1993-cü il aprelin 1-də Bakıda vəfat etmişdir.

   

© Musigi Dunyasi