Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Bəstəkar, musiqiçilər 


Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu

(1922—1984)— bəstəkar. Azərbaycan xalq artisti (1958), SSRİ xalq artisti (1965). Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (1980). SSRİ (1949, 1980) və Azərbaycan (1974) Dövlət mükafatları laureatı. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir (1948).

Ü.Hacıbəyovun novatorluq yolu və estetik prinsiplərinə əsaslanan Əmirov Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirinin inkişafı prosesinə böyük xidmət göstərmiş, şifahi ənənəyə malik Azərbaycan musiqisinin lad-intonasiya və kompozisiya quruluşunun yeni imkanlarını aşkara çıxarmışdır. "Sevil" operasının (1953), "Ürəkçalanlar" (1944), "Gözün aydın" (1946) musiqili komediyalarının, "Nəsimi dastanı" (1973), "Min bir gecə" (1979), "Nizami" (1984) baletlərinin müəllifidir. Bu illərdə Əmirov skripka, fortepiano və simfonik orkestr üçün ikiqat konsert (1946), fortepiano ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert (1947, A. Babayevlə) yazaraq Azərbaycan musiqisində simfonik musiqinin əsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

Əmirovun "Nizami" simfoniyası, "Şur", "Kürd-Ovşarı", "Gülüstan—Bayatı-Şiraz" simfonik muğamları onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir. O, "Azərbaycan" süitası, "Simfonik rəqslər", "Azərbaycan qravürləri", fortepiano üçün "12 miniatür", uşaq pyesləri, skripka ilə fortepiano üçün sonata, romans, mahnı və s. əsərlər bəstələmişdir.

   

© Musigi Dunyasi