Axtarış 
         DÖVLƏT XADİMLƏRİ     ELM XADİMLƏRİ     MUSİQİ XADİMLƏRİ
          ŞAİR VƏ YAZICILAR     RƏSSAMLAR     TEATR, KINO XADİMLƏRİ

Şair və yazıçılar 


Cabbarlı Cәfәr Qafar oğlu

(18991934) dramaturq, şair, yazıçı, rejissor. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1932).

Yaradıcılığa lirik vә satirik şerlәrlә başlamış, һekayәlәr yazmışdır. Lakin C. әdәbiyyat tarixindә yeni Azәrb. dramaturgiyasının banisi kimi tanınmışdır.

Onun "Solğun çiçәklәr" (1917), "Aydın" (1919), "Oqtay Eloğlu" (1922), "Od gәlini", "Sevil" (һәr ikisi 1928), "1905 ildә", "Almaz" (һәr ikisi 1931), "Yaşar" (1932) vә s. pyeslәri Azәrb. dramaturgiyası, teatrı, һabelә kinosunun inkişafında müstәsna rol oynamışdır.

   

© Musigi Dunyasi